Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som vi får. Hittar du inte svar på din fråga, tveka inte att kontakta oss på kundservice så hjälper vi dig.

Hur fungerar inkomstförsäkringen?
Ersättningen från inkomstförsäkringen motsvarar mellanskillnaden mellan a-kassans ersättning och cirka 80 procent av din genomsnittliga inkomst, så som den fastställs av a-kassan om du blir ofrivilligt arbetslös. Grundförsäkringen täcker månadslöner upp till 40 000 kr, har du högre lön än så går beloppet att höja till att omfatta månadslöner upp till max 80 000 kr. När du fyllt 60 år begränsas dock maxbeloppet till att omfatta månadslöner upp till 40 000 kr. Försäkringen börjar gälla efter kvalifikationstidens utgång och gäller därefter till och med månaden före den månad du fyller 65 år eller tills den dessförinnan sägs upp. Vad som nu sagts gäller oavsett om du är anställd eller småföretagare.

Hur fungerar konkursskyddet?
Om du är småföretagare kan du vid konkurs eller tvångslikvidation dessutom vara berättigad till ett engångsbelopp motsvarande ett (1) prisbasbelopp (PBb) enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).

För att få tillgång till konkursskyddet behöver du vara medlem i SMÅA – Småföretagarnas a-kassa.

Hur lång är kvalifikationstid?
Den period om tolv (12) månader som räknas från det att du anslöt dig till försäkringen eller efter det att försäkringen utnyttjats, som måste löpa innan försäkringen gäller. För småföretagare tillkommer att perioden aldrig får vara kortare än 36 månader räknat från registreringen av näringsverksamheten eller Fåmansföretaget samt att arbetsvillkoret också behöver vara uppfyllda..

När kan jag få ersättning från inkomstförsäkringen?
När du slår i a-kassans ersättningstak på 910 kr/dag dvs. en inkomst på mer än 25 025 kr/mån. Då ersätter försäkringen resterande belopp upp till 80 % av din lön. Ersättning från försäkringen ges efter bevis om högsta ersättningsnivån från a-kassan.

Om du, efter kvalifikationstiden, blir ofrivilligt arbetslös har du efter karensperiodens utgång rätt till en dagersättning från försäkringen som motsvarar 1/22-del av försäkringsbeloppet. Ersättningen betalas ut så länge du är fortsatt ofrivilligt arbetslös, längst för tid som motsvarar den ersättningsperiod som du valt när du anslöt dig till försäkringen dock längst till månadsskiftet för den månad du fyller 65 år. Om du som småföretagare erhåller en avstängning av a-kassan, enligt Lagen om Arbetslöshetsförsäkring, ALF, § 43b är ersättningsperioden begränsad till högst 100 dagar minskat med det antal dagar som avstängningen utgör. Ersättningen betalas ut vid skadeperiodens slut eller, om skadeperioden överstiger 30 dagar, månadsvis i efterskott.

Om du blir uppsagd i förtid från en tidsbegränsad anställning har du istället rätt till ersättning för den återstående anställningstiden.

När kan jag få ersättning från konkursskyddet?
Om du går i konkurs eller i tvångslikvidation får du ett prisbasbelopp. Ersättningen från försäkringen ges efter bevis från Tingsrätten om konkurs eller tvångslikvidation.

Hur stor är ersättningen? 
Vid arbetslöshet: Från inkomstförsäkringen får du upp till 80 % av lönen. Inkomstförsäkringen ersätter beloppet mellan A-kassans tak på 25 025 kr till ditt försäkrade belopp. Du kan försäkra lönebelopp på upp till 40 000, 50 000, 60 000 och 80 000 kr.

Vid konkurs/tvångslikvidation: Om du går i konkurs eller försätts i tvångslikvidation ersätts du med ett prisbasbelopp (48 300 kr år 2022)

Hur räknas ersättningsnivån ut för inkomstförsäkringen?

 1. Det inkomstbelopp som Försäkring Direkt har registrerat på din försäkring – upp till högst 80 000 kronor per månad – multipliceras med den procentsats som A-kassan tillämpar i ditt fall,
 2. Det belopp som beräknats enligt punkt 1 reduceras med skatteavdraget enligt skattetabell 30 kolumn 5. Ingen hänsyn tas till eventuell skattejämkning.
 3. Det slutliga belopp som återstår efter beräkningarna enligt punkt 1 och 2, jämförs med den högsta ersättning efter skatt som kan betalas ut från A-kassan. Om detta slutliga belopp överstiger utbetalningen från A-kassan betalas mellanskillnaden ut från denna försäkring. Den sammanlagda ersättningen från A-kassa och från denna försäkring får dock aldrig överstiga 80 % av lön efter skatt. Enligt Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) är ersättningen begränsad till 80 % av lönen.

Vilka är förutsättningarna för att jag ska få ersättning från inkomstförsäkringen?
Förutsättningen för att du ska ha rätt till ersättning från försäkringen är att;

 • du omfattas av försäkringen,
 • du uppfyller kraven för arbetsvillkor,
 • du har blivit uppsagd eller varslad om uppsägning först efter kvalifikationstidens utgång, eller om du är småföretagare, arbetat i verksamheten under hela kvalifikationstiden,
 • du inom samma tid får ersättning från A-kassan

När gäller inte försäkringen?

 • deltidsarbetslöshet, uppsägning eller varsel som var känd eller som du borde ha känt till vid försäkringens beviljande,
 • arbetslöshet, varsel eller besked om uppsägning som inträffar eller läm­nas under återkvalificeringstiden,
 • arbetslöshet till följd av att tidsbe­gränsad anställning upphört inom ramen för det anställningsavtal som du ingått med arbetsgivaren,
 • konkurs eller likvidation som var känd eller som du borde ha känt till vid försäkringens beviljande,
 • avstängning som innebär att dagpen­ning inte betalas ut under arbetslös­heten,
 • arbetslöshet när du inte får inkomst­relaterad ersättning från a-kassa,
 • arbetslöshet när du inte är medlem i a-kassa,
 • arbetslöshet när du inte är anmäld som arbetssökande till arbetsför­medling.

Vad händer om jag avslutar mitt medlemskap i SMÅA?
Du kan fortfarande få ersättning från inkomstförsäkringen om du fortsätter att betala försäkringen och är medlem i en annan kassa. Däremot kan du inte få någon ersättning från konkursskyddet då den endast gäller för medlemmar i SMÅA.

Meny